Can you speak English properly?

How important are speaking skills in a global world?

Les quatre escoles de la Fundació Els Arcs som escoles catalanes que apostem per l’aprenentatge de l’anglès des de fa temps i, per tant, tenim un projecte lingüístic sòlid: creiem fermament en tots els beneficis i avantatges d’una tercera llengua apresa amb rigor. Així doncs, apostem per la promoció de l’anglès com a eina imprescindible de comunicació en un món global perquè…
-Proporciona als nens i nenes noves maneres d’expressar-se i comunicar-se, la qual cosa contribueix al seu desenvolupament integral com a persones.
-Afavoreix el desenvolupament cognitiu.
-És la clau que ens obre el món actual i futur: fa els nens i nenes més tolerants envers altres cultures i és enriquidor.

Any rere any, hem impulsat la competència comunicativa com a eix vertebrador de l’aprenentatge de la llengua anglesa. Els estudis sobre l’adquisició d’una nova llengua coincideixen en la importància de l’expressió oral, més enllà de l’aprenentatge de l’idioma: la comunicació és una necessitat real i ser competent és conèixer la llengua, no només en la seva vessant gramatical, sinó sobretot en la pragmàtica i comunicativa.

I quin és el millor moment per introduir una segona llengua?  Com a especialistes, sabem que el moment idoni és en edats primerenques, quan els infants són més receptius, aprenen més ràpidament i, a nivell fonètic, tenen més facilitat per assolir i reproduir nous sons. 

I com iniciem l’adquisició de l’anglès? Sabem, també, que iniciar els infants en una llengua estrangera significa fer-la VIURE per descobrir, per socialitzar-se, per expressar sentiments i experiències, per arribar a ser més autònoms i reflexius i, alhora, ser conscients que la llengua va més enllà de l’aula. Per tant, fem viure l’anglès d’una manera natural i vivencial, perquè forma part de situacions reals i quotidianes dels infants i des d’una perspectiva lúdica i dinàmica: aprendre tot parlant, jugant i cantant, creant i experimentant.

Què fem per complir aquest objectiu?

  • Primer de tot, és un requisit imprescindible que els alumnes  tinguin referents amb una bona pronúncia: aprenem escoltant i repetint i, per tant, els alumnes necessiten models competents.
  • Oferim sessions setmanals en grups reduïts de Speaking des d’educació infantil fins a 4t d’ESO. Disposem d’auxiliars de conversa nadius amb l’objectiu de desenvolupar les competències comunicatives amb activitats motivadores i lúdiques.
  • Al llarg de l’escolaritat fomentem les oral presentations en l’àrea de Science i English per treballar i millorar les habilitats de comunicació dels nostres alumnes: aprendre a parlar en públic, a organitzar les idees, a respectar altres opinions i a autoavaluar-se amb rúbriques.
  • Per tal de millorar l’habilitat comunicativa oral també apostem pel projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning), que engloba altres àrees curriculars que s’imparteixen en anglès. D’aquesta manera, els alumnes desenvolupen un aprenentatge significatiu, ja que aprenen la llengua en un context de comunicació natural. 
  • A l’etapa de secundària, a part de la llengua anglesa, s’imparteix el francès també com a part del currículum, en grups reduïts. Les dues llengües compten amb el complement idoni per a posar en pràctica la competència comunicativa: estades a França i a Anglaterra.

En definitiva, des de petits els ajudem a obtenir les eines necessàries per adaptar-se a la societat del futur i fomentem espais i activitats on els alumnes es trobin en situacions quotidianes on es puguin expressar i comunicar amb naturalitat en anglès. Els nostres alumnes, per tant, en acabar la secundària a la Fundació Els Arcs, són persones amb competències comunicatives en quatre llengües (català, castellà, anglès i francès), capaces de treballar amb respecte per la diversitat cultural.

Yolanda Clavell i Anna Vilà – Escola Peter Pan